Difference between revisions of "The Infosphere (website)"

From The Infosphere, the Futurama Wiki
Jump to: navigation, search
(ξδδδδ)
m (Reverted edits by 141.101.105.53 (talk) to last revision by 172.68.189.162)
 
Line 1: Line 1:
Η Ινφοσφερε είναι η μεγαλύτερη τράπεζα γνώσεων Φυτοραμα στον ιστό. Ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2006, ως παράλληλο έργο του «Βύδδυ13».
+
{{site infobox
 +
|name=The Infosphere
 +
|image=[[File:The Infosphere front page as of 15 September, 2013.png|225px]]
 +
|image text=The front page of the Infosphere as of 15 {{September}}, [[2013]]
 +
|link=http://theinfosphere.org
 +
|commercial=No
 +
|official=No
 +
|type=Knowledge bank
 +
|launched={{date|30 January}}, [[2006]]
 +
|first appear=
 +
|status=Active
 +
|fictional=No
 +
}}
 +
{{redirects|The Infosphere|the [[brain spawn|Brain Spawn's]] memory bank|Infosphere}}
  
Η Ινφοσφερε εξακολουθεί να προσελκύει την προσοχή της βάσης των fan του Φυτοραμα ως την καλύτερη πηγή για ασήμαντες πληροφορίες, τρίβια και εγκυκλοπαίδειες για το Φυτοραμα.
+
'''The Infosphere''' is the largest ''[[Futurama]]'' knowledge bank on the [[internet|web]].  It started on {{date|30 January}}, [[2006]], as a side project of [[User:Buddy13|'Buddy13']].
  
Περιεχόμενα [απόκρυψη]
+
The Infosphere still garners the attention of the [[fandom|fan base of ''Futurama'']] as the best source for trivial, trivia and encyclopædic information about ''Futurama''.
1 Ιστορικό
 
1.1 Προβλήματα διακομιστή
 
1.2 Προσφορές της Βικιά
 
1.3 Σταθερότητα
 
2 Πρόσθετες πληροφορίες
 
2.1 Τρίβια
 
3 Δείτε επίσης
 
4 Αναφορές
 
Ιστορία [επεξεργασία]
 
  
 +
== History ==
 +
[[File:The Infosphere frontpage.png|225px|thumb|left|The second skin of the Infosphere]]
 +
The Infosphere originally started as a minor side project by 'Buddy13' as a place for him to store anything he knew about ''Futurama'', after finding that many ''Futurama'' fansites overspecialized or had gaps in their information. He decided on the MediaWiki platform, because it was at the time one of the simple solutions offered by DreamHost, the Infosphere's former host.
  
Το δεύτερο δέρμα της Έμφυσης
+
The Infosphere grew in popularity, and generally appealed to more and more of regular members from [[PEEL]], who would contribute to the wiki. The increase in popularity led to a change in URL as the then-current URL (futurama.overt-ops.com) was difficult to remember for the average visitor.
Η Ινφοσφερε αρχικά ξεκίνησε ως ένα δευτερεύον πλευρικό έργο από τον Βύδδυ13 ως ένα μέρος για να αποθηκεύσει οτιδήποτε γνώριζε για το Φυτοραμα, αφού διαπίστωσε ότι πολλοί οπαδοί του Φυτοραμα ήταν υπερ-εξειδικευμένοι ή είχαν κενά στις πληροφορίες τους. Αποφάσισε την πλατφόρμα ΜεδιαΒική, επειδή ήταν μια από τις απλές λύσεις που προσφέρει ο ΤρεαμΧοστ, ο πρώην οικοδεσπότης της Ινφοσφερε.
 
  
Η Ινφοσφερε μεγάλωσε σε δημοτικότητα και γενικά απευθύνθηκε σε όλο και πιο τακτικά μέλη από το ΠΈΙΛΙΝ, που θα συνεισέφεραν στο βίκυ. Η αύξηση της δημοτικότητας οδήγησε σε μια αλλαγή στη διεύθυνση ΩΡΛ, καθώς η διεύθυνση ΩΡΛ που υπήρχε τότε (φυτοραμα.οβερτ-οπς.κομ) ήταν δύσκολο να θυμηθεί για τον μέσο επισκέπτη.
+
In late [[2007]], the site saw a layout change and standard change, which introduces infoboxes to the wiki as well as minor design changes for the wiki to keep it more stylish.
  
Στα τέλη του 2007, ο ιστότοπος είδε μια αλλαγή διάταξης και μια τυπική αλλαγή που εισάγει ινφοπόχες στο βίκυ καθώς και δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό για το βίκυ για να το κρατήσει πιο κομψό.
+
=== Server problems ===
 +
During [[2008]], DreamHost took down the Infosphere because it was using too much CPU time on their servers, which were shared with others. The site was quickly moved to a short array of servers as a result. The Infosphere was moved back to DreamHost after an attempt was made at optimization, but it still wasn't enough, as DreamHost could not provide the required CPU usage the site needed.
  
Προβλήματα διακομιστή [επεξεργασία]
+
The Infosphere was temporarily placed on a server at the [[Germany|German]] Hexonet, hosted on a dedicated machine. Later that {{cat|year}}, the site moved to a virtual machine, hosted from the same data centre.
Κατά τη διάρκεια του 2008, το ΤρεαμΧοστ έβγαλε την Ινφοσφερε επειδή χρησιμοποιούσε πολύ χρόνο ΣΠΥ στους διακομιστές της, οι οποίοι μοιράζονταν με άλλους. Ο ιστότοπος μεταφέρθηκε γρήγορα σε μια μικρή σειρά διακομιστών ως αποτέλεσμα. Η Ινφοσφερε μεταφέρθηκε ξανά στο ΤρεαμΧοστ μετά από μια προσπάθεια βελτιστοποίησης, αλλά δεν ήταν ακόμα αρκετό, καθώς το ΤρεαμΧοστ δεν μπορούσε να παράσχει την απαιτούμενη απαιτούμενη τοποθεσία για την απαιτούμενη χρήση της ΣΠΥ.
 
  
Η Ινφοσφερε τοποθετήθηκε προσωρινά σε ένα διακομιστή στο γερμανικό Χεχώνετ, που φιλοξενήθηκε σε μια ειδική μηχανή. Αργότερα εκείνο το έτος, ο ιστότοπος μεταφέρθηκε σε ένα εικονικό μηχάνημα που φιλοξενήθηκε από το ίδιο κέντρο δεδομένων.
+
=== Wikia's offers ===
 +
The only competition to the Infosphere has remained Wikia's [http://futurama.wikia.com/wiki/Futurama_Wiki Futurama Wiki].  Wikia has at least twice proposed a partnership between themselves and the Infosphere.  One of the arguments used by advocates of the Wikia supporters are better servers and lack of competition.
  
Προσφορές της Βικιά [επεξεργασία]
+
However, the editors of the Infosphere have denied a possibility of a partnership with Wikia's Futurama Wiki, because it would involve too many restrictions for the wiki as it is. A key issue with the deal has been for the Infosphere editors the fact that Wikia is a for-profit organisation, which issues ads on its wikis, something the Infosphere would not like to see on its own wiki. The Wikia supporters on the other hand, suggested that the ads would encourage people to sign up and become a contributor, as the ads disappear when you log in.
Ο μόνος διαγωνισμός για την Ινφοσφερε παρέμεινε το Φυτοραμα Βίκυ της Βικιά. Η Βικιά έχει προτείνει τουλάχιστον δύο φορές μια συνεργασία μεταξύ τους και της Ινφοσφερε. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι υποστηρικτές των υποστηρικτών της Βικιά είναι οι καλύτεροι εξυπηρετητές και η έλλειψη ανταγωνισμού.
 
  
Ωστόσο, οι συντάκτες της Ινφοσφερε έχουν αρνηθεί τη δυνατότητα συνεργασίας με το Βικιά'σ Φυτοραμα Βίκυ, επειδή θα περιλάμβανε πάρα πολλούς περιορισμούς στο βίκυ όπως είναι. Ένα βασικό ζήτημα με τη συμφωνία ήταν για τους συντάκτες της Ινφοσφερε, το γεγονός ότι η Βικιά είναι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός που εκδίδει διαφημίσεις στα βίκυς, κάτι που η Ινφοσφερε δεν θα ήθελε να δει στο δικό της βίκυ. Οι υποστηρικτές των Βικιά, από την άλλη πλευρά, πρότειναν οι διαφημίσεις να ενθαρρύνουν τους χρήστες να εγγραφούν και να γίνουν συνεργάτες, καθώς οι διαφημίσεις εξαφανίζονται όταν συνδεθείτε.
+
The Infosphere editors also moved that, despite their occasional server issues, they were doing rather well and were not in need of Wikia's servers. However, they did specify that the lack of competition would be nice, but also moved that the content of Wikia's wiki was too weak for the quality standard of the Infosphere, and sharing that content would best be avoided. Not to mention that the Infosphere's founder, Buddy13, still harbors resentment to the fact that the Wikia wiki made a habit of stealing their images directly from the Infosphere. It is unknown whether this practice continues.
  
Οι συντάκτες της Ινφοσφερε ανέφεραν επίσης ότι, παρά τα περιστασιακά ζητήματα σέρβερ τους, έκαναν καλά και δεν είχαν ανάγκη διακομιστών της Βικιά. Ωστόσο, δεν συμφώνησαν ότι το περιεχόμενο του βίκυ της Βικιά ήταν πολύ αδύναμο για το ποιοτικό πρότυπο της Ινφοσφερε και αυτό το περιεχόμενο θα ήταν καλύτερα να αποφευχθεί. Για να μην αναφέρουμε ότι ο ιδρυτής της Ινφοσφερε, Βύδδυ13, εξακολουθεί να φιλοξενεί τη δυσαρέσκεια του γεγονότος ότι το Βικιά βίκυ έκανε τη συνήθεια να κλέβει τις εικόνες τους απευθείας από την Ινφοσφερε. Δεν είναι γνωστό αν η πρακτική αυτή συνεχίζεται.
+
=== Stability ===
  
Σταθερότητα [επεξεργασία]
+
Since late [[2009]], early [[2010]], the Infosphere has remained in relative stability as its efforts to deliver a comprehensive guide to all things ''Futurama'' continue. However, the Infosphere has grown far more prominent in [[I:ITP|the press]] as a result of ''Futurama''{{'}}s [[second run|return]] and its increased popularity. In fact, its prominence has gained the attention of [[writers and directors|writers]] of ''Futurama'' itself for reference purposes.<ref>{{cite web |url=https://twitter.com/#!/erog23/status/62892012986306560 |title=answer 2 question: we use the infosphere at least once a day in writers room. |author=[[Eric Rogers|Rogers, Eric]] |date=2011-04-26 |accessdate=2011-05-06 |site=[[Twitter]]}}</ref>
Από τα τέλη του 2009, στις αρχές του 2010, η Ινφοσφερε παρέμεινε σε σχετική σταθερότητα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειές της για την παροχή ολοκληρωμένου οδηγού σε όλα τα Φυτοραμα. Ωστόσο, η Ινφοσφερε έχει αυξηθεί σημαντικά στον Τύπο ως αποτέλεσμα της επιστροφής του Φυτοραμα και της αυξημένης δημοτικότητάς του. Στην πραγματικότητα, η προβολή της έχει κερδίσει την προσοχή των συγγραφέων της ίδιας της Φυτοραμα για λόγους αναφοράς. [1]
 
  
Πρόσθετες πληροφορίες [επεξεργασία]
+
== Additional information ==
Τρίβια [επεξεργασία]
+
 
Στο "Θε Ωκυτοκίνη Οφ Φρύ", ο Γιββλερ λέει ότι ο Βραίν Σπάων χτίζει την Ινφοσφερε εδώ και χίλια χρόνια, υποδηλώνοντας ότι η Ινφοσφερε δημιουργήθηκε γύρω στο 2004. Αυτό το βίκυ δημιουργήθηκε το 2006.
+
=== Trivia ===
Δείτε επίσης [επεξεργασία]
+
 
Ινφοσφερε: Η έμπνευση στον Τύπο
+
* In "[[The Why of Fry]]", {{Nibbler}} says that the [[brain spawn|Brain Spawn]] have been constructing the Infosphere for a thousand years, which suggests that the Infosphere was created around [[2004]]. This wiki was created in 2006.
Αναφορές [επεξεργασία]
+
 
Ρόγερς, Ερίκ (26 Απριλίου 2011). απάντηση 2 ερώτηση: χρησιμοποιούμε την ινφοσφερε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα στο δωμάτιο συγγραφέων .. (Τβίττερ.) Ανακτήθηκε στις 06 Μαΐου 2011.
+
== See also ==
Κατηγορίες: Ιστοσελίδες πραγματικού κόσμουΤράπεζες ευγνωμοσύνης
+
* [[Infosphere:The Infosphere in the press]]
 +
 
 +
== References ==
 +
{{reflist}}
 +
 
 +
[[Category:Knowledge banks]]

Latest revision as of 07:42, 12 August 2018

The Infosphere
The Infosphere front page as of 15 September, 2013.png
The front page of the Infosphere as of 15 September, 2013
http://theinfosphere.org
TypeKnowledge bank
Commercial?No
Official?No
Launched30 January, 2006
Current statusActive
"The Infosphere" redirects here. For the Brain Spawn's memory bank, see Infosphere.

The Infosphere is the largest Futurama knowledge bank on the web. It started on 30 January, 2006, as a side project of 'Buddy13'.

The Infosphere still garners the attention of the fan base of Futurama as the best source for trivial, trivia and encyclopædic information about Futurama.

History

The second skin of the Infosphere

The Infosphere originally started as a minor side project by 'Buddy13' as a place for him to store anything he knew about Futurama, after finding that many Futurama fansites overspecialized or had gaps in their information. He decided on the MediaWiki platform, because it was at the time one of the simple solutions offered by DreamHost, the Infosphere's former host.

The Infosphere grew in popularity, and generally appealed to more and more of regular members from PEEL, who would contribute to the wiki. The increase in popularity led to a change in URL as the then-current URL (futurama.overt-ops.com) was difficult to remember for the average visitor.

In late 2007, the site saw a layout change and standard change, which introduces infoboxes to the wiki as well as minor design changes for the wiki to keep it more stylish.

Server problems

During 2008, DreamHost took down the Infosphere because it was using too much CPU time on their servers, which were shared with others. The site was quickly moved to a short array of servers as a result. The Infosphere was moved back to DreamHost after an attempt was made at optimization, but it still wasn't enough, as DreamHost could not provide the required CPU usage the site needed.

The Infosphere was temporarily placed on a server at the German Hexonet, hosted on a dedicated machine. Later that year, the site moved to a virtual machine, hosted from the same data centre.

Wikia's offers

The only competition to the Infosphere has remained Wikia's Futurama Wiki. Wikia has at least twice proposed a partnership between themselves and the Infosphere. One of the arguments used by advocates of the Wikia supporters are better servers and lack of competition.

However, the editors of the Infosphere have denied a possibility of a partnership with Wikia's Futurama Wiki, because it would involve too many restrictions for the wiki as it is. A key issue with the deal has been for the Infosphere editors the fact that Wikia is a for-profit organisation, which issues ads on its wikis, something the Infosphere would not like to see on its own wiki. The Wikia supporters on the other hand, suggested that the ads would encourage people to sign up and become a contributor, as the ads disappear when you log in.

The Infosphere editors also moved that, despite their occasional server issues, they were doing rather well and were not in need of Wikia's servers. However, they did specify that the lack of competition would be nice, but also moved that the content of Wikia's wiki was too weak for the quality standard of the Infosphere, and sharing that content would best be avoided. Not to mention that the Infosphere's founder, Buddy13, still harbors resentment to the fact that the Wikia wiki made a habit of stealing their images directly from the Infosphere. It is unknown whether this practice continues.

Stability

Since late 2009, early 2010, the Infosphere has remained in relative stability as its efforts to deliver a comprehensive guide to all things Futurama continue. However, the Infosphere has grown far more prominent in the press as a result of Futurama's return and its increased popularity. In fact, its prominence has gained the attention of writers of Futurama itself for reference purposes.[1]

Additional information

Trivia

  • In "The Why of Fry", Nibbler says that the Brain Spawn have been constructing the Infosphere for a thousand years, which suggests that the Infosphere was created around 2004. This wiki was created in 2006.

See also

References